Індустріальний район. Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 270 Дніпровської міської ради
Відкритий доступ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту

гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

 

19.02.202141/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

(ЯСЛА-САДОК) № 270

 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

2021

1. Загальні положення

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 270 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Заклад).

Тип закладу – ясла-садок.

Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

Форма власності: комунальна.

Повне найменування: Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 270 Дніпровської міської ради, скорочена назва: КЗДО № 270 ДМР.

1.2. Місцезнаходження Закладу: 49081, м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 4 А.

1.3. Засновником Закладу є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради (далі – Засновник). Заклад підзвітний та підконтрольний Засновнику. Органом управління є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (далі – Орган управління).

1.4. Засновник або Орган управління здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код 34498423, з централізованою системою бухгалтерського обліку.

1.6. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Дніпровської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та його структурного підрозділу в галузі освіти, цим Статутом.

1.7. Головною метою діяльності Закладу є:

– забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти;

– задоволення потреб дитини у догляді, вихованні, навчанні та оздоровленні;

– створення умов для фізичного, розумового, духовного і цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації;

– формування необхідних життєвих навичок дитини та її готовності продовжувати освіту.

1.8. Основні завдання Закладу:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей;

– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, залучення батьків до освітнього процесу;

– провадження експериментальної та інноваційної діяльності;

– здійснення інших повноважень відповідно до Статуту Закладу.

1.9. Заклад несе відповідальність перед територіальною громадою міста Дніпра, здобувачами освіти, суспільством і державою за:

– реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

1.11. У Закладі визначена українська мова навчання.

1.12. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними згідно з чинним законодавством України.

 

2. Комплектування

 

2.1. Порядок комплектування Закладу визначається чинним законодавством України.

2.2. Заклад може мати одновікові та різновікові групи загального розвитку, а також групи з денним, цілодобовим та короткотривалим режимом перебування дітей.

2.3. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти.

2.4. Закриття та перепрофілювання груп за віком дітей здійснюється за наказом Органу управління.

2.5. У Закладі функціонують групи загального розвитку, при необхідності можливе відкриття груп для дітей з особливими освітніми потребами – інклюзивні групи.

2.6. Зарахування дитини до Закладу здійснюється у порядку електронної системи реєстрації дітей дошкільного віку, на безконкурсній основі.

2.7. Для зарахування дитини у Заклад необхідно пред'явити:

– заяву батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють;

– медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

– копію свідоцтва про народження дитини;

– документи для встановлення батьківської плати за харчування (при наявності пільг);

– висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю (для інклюзивних груп).

2.8. Діти, які перебувають у Закладі короткотривалий час чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у Закладі.

Порядок та умови здійснення соціально-педагогічного патронату – 1 раз на місяць у разі необхідності.

2.9. За дитиною зберігається місце в Закладі у літній період та у таких випадках:

– у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

– у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

– на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

2.10. Відрахування дитини із Закладу може  здійснюватися:

–  за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини;

– на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у Закладі відповідного типу;

– у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

– у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

– у разі невідвідування дитиною Закладу протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

2.11. Адміністрація Закладу зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків здобувачів освіти або осіб, що їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

2.12. Забороняється безпідставне відрахування дитини з Закладу.

 

3. Режим роботи

 

3.1. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 год. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

Щоденний графік роботи Закладу: з 7.00 до 17.30.

3.2. Щоденний графік роботи Закладу:

– група для дітей раннього віку з 7.00 до 17.30;

– група для дітей дошкільного віку з 7.00 до 17.30;

– чергова (раннього віку/дошкільного віку) група з 17.30 до 19.00.

 

4. Організація освітнього процесу

 

4.1. Навчальний рік у закладі починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у Закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Освітній процес у Закладі здійснюється відповідно до освітньої програми, розробленої на основі Базового компонента дошкільної освіти.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою Закладу та затверджується його керівником.

4.3. На основі освітньої програми Заклад складає та затверджує план роботи на рік та оздоровчий період, що конкретизує організацію освітнього процесу.

4.4. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей Заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, гуманітарний тощо).

4.5. Заклад може надавати платні освітні та інші послуги згідно з чинним законодавством у межах гранично допустимого навантаження дитини.

 

5. Організація харчування і медичного обслуговування дітей

 

5.1. Харчування дітей у Закладі проводиться відповідно до чинного законодавства України.

5.2. У Закладі визначений 3-разовий режим харчування.

5.3. Харчування у Закладі здійснюється на умовах аутсорсингу компанією, обраною за результатами публічної закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства Органом управління, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та батьківської оплати (спеціального фонду надходжень) відповідно до норм харчування та умов договору про надання послуги.

У групах з короткотривалим перебуванням дітей харчування не здійснюється.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування покладається на Засновника, Орган управління, медичних працівників та керівника Закладу.

5.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням міської ради за рахунок коштів міського бюджету.

5.6. Медичне обслуговування дітей у Закладі здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5.7. Медичний персонал Закладу здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування, проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють, та працівників Закладу.

 

6. Учасники освітнього процесу

 

6.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є:

– здобувачі освіти (діти дошкільного віку, вихованці);

– педагогічні працівники (директор, вихователь-методист, вихователі, асистенти вихователів, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктора з фізичної культури, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти);

– помічники вихователів;

– медичні працівники;

– батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють;

– асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

– фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

6.2. Права дитини:

– безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

– здоровий спосіб життя.

6.3. Права батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють:

– вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

– звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

– бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини;

– брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу;

– інші права, що визначені Законом України «Про освіту».

6.4. Батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

– поважати гідність дитини;

– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, до народних традицій і звичаїв;

– своєчасно повідомляти Заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

– своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі у встановленому порядку;

– виконувати інші обов’язки, що визначені Законом України «Про освіту».

6.5. Педагогічні працівники мають право:

– на захист професійної честі, гідності;

– на вільний вибір форм, методів і засобів роботи з дітьми;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

– на підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– проводити в установленому порядку експериментальну, пошукову роботу;

– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу;

– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

– на інші права, що не суперечать законодавству України.

6.6. Педагогічні працівники зобов'язані:

– дотримуватись Статуту Закладу, правил внутрішнього розпорядку, умов контракту чи трудового договору, посадової інструкції;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

– забезпечувати умови для засвоєння вихованцями Державної базової програми, інших додаткових програм розвитку дітей, затверджених Міністерством освіти і науки України;

– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах;

– виконувати накази та розпорядження керівництва;

– співпрацювати з сім’єю здобувача освіти Закладу з питань його освіти;

– виконувати інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

6.7. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до Закладу його керівником.

Трудові відносини працівників Закладу регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Закладу, іншими нормативно-правовими актами.

Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно з чинним законодавством України.

6.8. На посаду педагогічного працівника Закладу приймається особа з високими моральними якостями, яка має педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

6.9. Працівники Закладу проходять періодичні медичні огляди в установленому чинним законодавством України порядку.

6.10. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

6.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Управління Закладом

 

7.1. Управління Закладом у межах повноважень, визначених законами та цим Статутом, здійснюють:

– Орган управління та структурний підрозділ Органу управління в галузі освіти;

– керівник Закладу – директор;

– вищий колегіальний орган громадського самоврядування – загальні збори (конференція) колективу Закладу.

7.2. Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його керівник, який призначається і звільняється з посади директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

7.3. Керівник Закладу:

– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

– здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;

– діє від імені Закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, може укладати угоди з юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України;

– розпоряджається в установленому порядку майном Закладу і відповідає за збереження матеріально-технічної бази Закладу;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників Закладу;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

– складає штатний розпис;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників;

– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

– контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, експериментальну та інноваційну діяльність педагогів;

– організовує різні форми співпраці з батьками здобувачів освіти або особами, які їх замінюють;

– щороку звітує про освітню, методичну, фінансово-господарську діяльність Закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють.

7.4. Постійно діючий колегіальний орган у Закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради Закладу можуть входити представники батьківської громадськості, фізичні особи, які проводять освітню діяльність у Закладі.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є керівник Закладу.

7.5. Педагогічна рада Закладу:

– схвалює освітню програму Закладу, оцінює результати її виконання та якісного виконання Базового компонента дошкільної освіти, програм розвитку виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізм забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у Закладі;

– визначає план роботи Закладу;

– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої ініціативи;

– затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

–­ визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю;

– розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію рішеннями керівника Закладу.

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб Закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 разів на рік.

 

7.6. У Закладі можуть діяти:

– органи самоврядування працівників Закладу;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) колективу Закладу.

Загальні збори:

– вносять пропозиції про зміни і доповнення до цього Статуту;

– обирають раду Закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

– заслуховують звіт керівника Закладу, голови ради Закладу з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

– розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності Закладу;

– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу.

 

8. Майно, матеріально-технічна база

 

8.1. Нерухоме майно, що використовує Заклад, перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, в оперативному управлінні та на балансі Органу управління.

8.2. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, яке є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Засновника, тобто територіальної громади міста, в особі Дніпровської міської ради, за погодженням з Органом управління або структурним підрозділом з питань освіти відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

8.3. Відповідно до чинного законодавства Заклад користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами.

 

9. Фінансово-господарська діяльність

 

9.1. Заклад є неприбутковою установою. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів Органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

9.2. Фінансування Закладу здійснюється головним розпорядником коштів – Органом управління згідно з чинним законодавством України та на основі кошторису.

Джерелами фінансування Закладу є кошти:

– Засновника;

– бюджету міської територіальної громади;

– надходження від платних освітніх та інших послуг;

– добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

– інші кошти, незаборонені чинним законодавством України.

9.3. Порядок ведення діловодства у Закладі визначається чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів, яким підпорядковується Заклад.

9.4. Штатний розпис Закладу встановлюється (затверджується) Органом управління відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Статистична звітність про діяльність Закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

 

10. Міжнародне співробітництво

 

Міжнародне співробітництво у Закладі здійснюється відповідно до законів України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

11. Контроль за діяльністю Закладу

 

11.1. Заклад підпорядкований і підзвітний Органу управління.

11.2. Основною формою контролю за діяльністю Закладу є державний нагляд у сфері дошкільної освіти, який здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» контролюючими органами, Органом управління та структурним підрозділом Органу управління з питань освіти.

 

12. Реорганізація, ліквідація або перепрофілювання Закладу

 

12.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Закладу приймає його Засновник.

12.2. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання Закладу здійснюється за рішенням його Засновника або за рішенням суду.

12.3. У разі припинення діяльності Закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до бюджету.

12.4. Заклад вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

 

 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів,

директор департаменту гуманітарної

політики Дніпровської міської ради                                                   К. А. Сушко           

 

 

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
1.Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (О. І. Білан)
Мета програми: реалізація оптимального комплексу розвивальних, виховних і навчальних функцій та змістовних напрямків організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 років із поступовим ускладненням змістової наповнюваності на кожному віковому етапі, що стосується положень особистісно – зорієнтованого та ціннісного підходу.


2.Програма та методичні рекомендації «Граючись учимось. Англійська мова» (С. Гунько, Л. Гусак, З. Лещенко)
Мета програма: програма передбачає навчання англійської дітей п’ятирічного віку у дошкільних навчальних закладах. Вона базується на результатах сучасних психолого – педагогічних та методичних досліджень, що розглядають навчання іноземної мови як процес особистісного розвитку розвитку дитини, не обмежуючи самостійність і творчу ініціативу педагога.

 

 

3.Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи «Мудрі шахи» (В.В. Семизорова, О. І. Духновська)
Мета програми: програма спрямована на реалізацію завдань освітньої лінії «Шахи» варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти. Доведено, що заняття шахами зміцнюють пам'ять, розвивають аналітичні здібності й уяву, допомагають удосконалювати такі риси вдачі, як організованість, цілеспрямованість, об’єктивність.


4.Програма з основ здоровя та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (Л. В. Лохвицька)
Мета програми: програма поглиблено висвітлює змістові компоненти «Про здоров’я» та «Безпека життєдіяльності» освітньої лінії інваріантної складової «Особистість дитини».


5.Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» (Л. В. Лохвицька)
Мета програми: психолого – педагогічний супровід морального виховання дошкільників. Важливим є не просто знання норм і правил моралі та «виконавське» їх дотримання, а усвідомлення, особистісна потреба їх використання упродовж життя й постійне поповнення та розширення власної «моральної скарбниці».

 

 

КОМПЛЕКТУВАННЯ ВІКОВИХ ГРУП ДІТЬМИ

Кількість груп та в них дітей:
3-го року життя – 2 групи, 31 дитина
4-го року життя - 2 групи, 49 дітей
5-го року життя - 2 групи, 51 дитина
6-го року життя - 2 групи, 59 дітей

      Всього груп – 8
      Всього дітей – 190

 

МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Фінансові асигнування на 2021 рік заплановано на захищені статті (харчування дітей, заробітна плата працівників ДНЗ, оплата комунальних послуг, придбання медикаментів) та придбання господарчих товарів

 • Виконані наступні види робіт:
 • заміна катріджу та ремонт принтера;
 • перевірка монометрів;
 • чищення каналізації.

Придбано:

 • матеріал для свят та розваг;
 • робочий інвентар та господарчі товари;
 • будівельні матеріали;
 • фарба;
 • канцелярські товари;
 • методичну літературу;
 • періодичні видання;
 • електричне обладнання;
 • миючі та дезінфікуючи засоби;
 • меблі;
 • тканина;
 • ігрове обладнання.

 

Аналізуючи роботу дошкільного навчального закладу, можна зробити такий висновок: адміністрацією постійно здійснюється послідовна робота по створенню методичного та психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, впровадженню інноваційних технологій, створенню оптимального сучасного предметно-розвивального середовища для дітей дошкільного віку, залучаються позабюджетні асигнування для розвитку дошкільного навчального закладу.

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється впродовж всього року (при наявності вільних місць)

Для зарахування дітей в заклад освіти необхідно:

 • Зареєструвати дитину в електронній черзі (reg.isio.org).
 • Надати копію свідоцтва про народження дитини в дошкільний заклад.
 • Заповнити заяву про зарахування дитини, згоду на збір та обробку персональних даних.
 • Надати індивідуальну медичну картку та форму № 86 (про профілактичні щеплення).
 • Підготувати документи для встановлення розміру батьківської плати за харчування (для пільгових категорій).

 

РОЗМІР ОПЛАТИ  ЗА ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Відповідно до листа департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 07.03.2018 № 9/3-37 «Про надання послуг з організації харчування» та у зв’язку з тим, що станом на 06.03.2018 укладено договори про закупівлю послуг з організації харчування у закладах освіти, підпорядкованих департаменту із переможцем закупівлі ТОВ «Контракт Продрезерв 5» з 05.03.2018 змінилися умови харчування дітей. Послуги з організації харчування забезпечуються в приміщенні харчоблоку дошкільного навчального закладу відповідно до умов Договору від 05.03.2018 року № 270/С UA-2018-01-29-004243-c і в строки, встановлені цим Договором.

ТОВ «Контракт Продрезерв 5» несе відповідальність за якість харчування, а також за відповідність меню вимогам чинного законодавства України та узгодженим з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, забезпечує придбання та постачання продуктів, якість яких підтверджується відповідними сертифікатами якості. Вартість харчування для батьків становить: для груп раннього віку – не перевищує 17 грн. 07 коп., для дошкільних груп  - не перевищує 25 грн. 91 коп.

Постійно здійснюється контроль з боку сестри медичної старшої та адміністрації дошкільного навчального закладу за прийняття до закладу безпечних та якісних продуктів харчування і продовольчої сировини, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, якістю харчування, виконанням умов Договору.

Біля харчоблоку оформлено стенд, на якому розміщено інформацію для батьків щодо нормативно-правової бази з питань організації харчування, норм харчування у дошкільних навчальних закладах, надано рекомендації з питань організації харчування дітей дошкільного віку тощо. Також розміщено графік видачі їжі, щоденне меню із зазначенням виходу кожної страви для дітей раннього та дошкільного віку, яке завірено керівником закладу та завідувачем виробництва.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

діти з малозабезпечених родин (2 чол. безкоштовно),

діти-чорнобильці (1 чол. безкоштовно),

діти з багатодітних родин (10 чол. 50% від вартості харчування),

діти батьків, які є учасниками АТО (6 чол. безкоштовно),

діти - інваліди (1 чол. безкоштовно),

діти із числа внутрішньо переміщених осіб (6 чол. безкоштовно).

 

БЕЗКОШТОВНЕ ХАРЧУВАННЯ:

 • дітям - сиротам;
 • дітям, позбавленим батьківського піклування;
 • дітям, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи;
 • дітям з малозабезпечених сімей;
 • дітям - інвалідам;
 • дітям, батьки яких є учасниками АТО.
 • дітям із числа внутрішньо переміщених осіб.
 •  

УСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ЗНИЖКА НА ОПЛАТУ ЗА ХАРЧУВАННЯ 50% батькам багатодітних сімей (мають 3 і більше дітей).

 

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: УКРАЇНСЬКА

Згідно з розділом 4, пункту 4.4. Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 270» Дніпровської міської ради:
«У дошкільному закладі визначена мова навчання і виховання дітей згідно з чинним законодавством (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251)»

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗА 2020 - 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Моніторинг рівня засвоєння програмних вимог дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу закладу. За результатами діагностики із засвоєння знань згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) зроблено висновки щодо загальної компетентності дітей дошкільного віку:

 

2019 – 2020 навчальний рік

2020 – 2021 навчальний рік

 

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

 

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Ранній вік

37%

50%

13%

Ранній вік

32%

57%

11%

Молодший дошкільний вік

27%

65%

8%

Молодший дошкільний вік

42%

53%

5%

Середній дошкільний вік

26%

70%

4%

Середній дошкільний вік

39%

57%

4%

                                           

Зробивши порівняльний аналіз моніторингу знань вихованців, слід відмітити, що деякі показники значно покращились. Педагоги дошкільного навчального закладу в наступному 2021 - 2022 навчальному році одним із своїх головних пріоритетних завдань передбачають продовження навчально-виховної роботи, яка сприятиме не тільки покращенню рівнів знань розвитку дітей, але й виявленню та розвитку обдарованих дітей.

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти належна увага приділялася забезпеченню взаємозв’язку дошкільного навчального закладу, вчителів початкових класів загальноосвітньої школи № 55 та батьків майбутніх першокласників. З метою підвищення рівня мотиваційної готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі було проведено цілу низку заходів з дітьми, а саме: читання творів, бесіди, дидактичні ігри про школу, створено умови для розгортання творчої гри «Школа», з батьками - засідання «круглого столу» за темою «Чи важко вчитися у віці шести років?», анкетування «Моя дитина - шульга», інформація в батьківський куточок «Рекомендації щодо організації навчальної діяльності дитини вдома», консультація практичного психолога «Перший крок у майбутнє». Вихователі дошкільного навчального закладу, вчителі та медичні працівники ознайомили батьків майбутніх першокласників із особливостями діагностики готовності дітей до шкільного навчання, шляхами підготовки дітей до школи. Як свідчать відгуки учасників «круглого столу» така форма роботи була доцільною та результативною, завдяки якій батьки отримали відповіді, рекомендації, поради з питань, які їх хвилювали.

Практичним психологом Клименко А. С.проводилося обстеження дітей щодо рівнів розвитку психічних процесів за такими методиками:

 • Мотиваційна готовність (методика «Ставлення дитини до школи» А. Л. Венгер, Е. А. Бугрименко);
 • Розвиток уваги (методика «Трикутники»);
 • Розвиток пам’яті (методика 10 слів. «Піктограма». А. Р. Лурія);
 • Розвиток наочно – образного мислення (методика «Рибка» В. В. Холмовська);
 • Розвиток зорово – моторної координації (Субтест «Копіюванння письмових букв» А. Керн – Я. Йірасека).

Аналіз результатів показав, що не всі види готовності мають однакову картину. Найкращі показники діти демонструють з емоційної готовності. Тобто більшість з них позитивно налаштовані на майбутній процес навчання в школі.

За інтелектуальною готовністю діти дошкільного віку здебільшого проявляють середній та високий рівні розвитку майже всіх вивчених пізнавальних процесів.

Аналізуючи вольовий вид готовності, важливо відзначити, що діти відчувають певні ускладнення щодо вміння працювати за зразком і, особливо, за інструкцією.

Таким чином, різні види готовності дітей старших груп ДНЗ розвинені нерівномірно. Діти позитивно налаштовані на майбутнє навчання в школі. Вони вміють узагальнювати і класифікувати предмети, логічно мислити, сприймати і запамятовувати інформацію, концентрувати увагу на виконанні завдання. Але певна частина дітей мають проблеми з функціональним та вольовим видами готовності.

Особливу увагу звертали на те, щоб вихователь не формально підходив до розв’язання цієї проблеми, а враховував результати в подальшій своїй роботі з дітьми. Робота педагогічного колективу забезпечила високі та середні показники готовності дітей до навчання в школі.

Моніторинг знань дітей старшого дошкільного віку за новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти свідчить про такі досягнення дітей:

Кількість дітей:59 (100%)

Високий рівень – 16 (27%)

Середній рівень – 37 (63%)

Низький рівень – 6 (10%)

 

№ з/п

Лінії розвитку

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

1.

Фізичний розвиток

 

73%

27%

 

2.

Соціально-моральний розвиток

 

59%

41%

 

3.

Пізнавальний розвиток

 

54%

44%

2%

4.

Мовленнєвий розвиток

 

55%

40%

5%

5.

Художньо-естетичний розвиток

 

63%

37%

 

6.

Креативний розвиток

 

49%

48%

3%

7.

Ігрова діяльність

 

63%

37%

 

8.

Статева ідентифікація та диференціація

 

64%

36%

 

9.

Трудова діяльність

 

42%

55%

3%

 

Аналіз результатів моніторингу показав, що високий рівень у 16 дітей (27%), середній рівень у 37 дітей (63%), низький рівень – 6 дітей (10%). Найкращі показники старші дошкільники мають у фізичній та художньо-естетичній лініях розвитку. Також у дітей здебільшого визначається середній рівень у пізнавальній та мовленнєвій лініях розвитку.

Таким чином, діти старших груп дошкільного навчального закладу переважно готові до майбутнього навчання у школі, що підтверджують результати моніторингу. Діти - випускники мають добрі потенційні можливості в розвитку пізнавальних процесів, у формуванні навичок навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Перегляд підсумкових занять і діагностичне обстеження дітей з різних розділів програми дають підставу для висновку, що у дітей сформовано належний рівень знань. Вони вміють логічно мислити, переказувати прочитані твори, здійснювати звуковий аналіз слів. Знають про явища природи та їх значення, добре орієнтуються у просторі, часі, предметному середовищі.

 

Порівняльний моніторинг стану готовності випускників

до шкільного навчання

 

Рівень

готовності

Високий

Середній

Низькій

 

2020/2021н.р.

 

27%

63%

10%

 

2019/2020н.р.

 

19%

69%

12%

 

Аналіз готовності до школи дітей показав, що діти дошкільного віку отримують достатню кількість знань, умінь, навичок. Утім, потребує постійного удосконалення зміст конструктивного спілкування вихователів з педагогами початкової школи з питань наступності в підходах до розвитку, виховання та навчання дітей.

Завданнями вдосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний навчальний рік: формування адекватної самооцінки, розвиток активного мовленнєвого словника, емоційно-вольової сфери, дрібної моторики.

 

 

Мікрорайон, закріплений за 

Комунальним закладом дошкільної освіти № 270 ДМР:

 • ПРОСПЕКТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ - 2, 4, 6, 10, 16, 18, 8/2, 8/3, 8/4.
 • ВУЛИЦЯ ВАНЦЕТТІ - ВІД ПОЧАТКУ І ДО КІНЦЯ.
 • ВУЛИЦЯ КОРОТКА - ВІД ПОЧАТК І ДО КІНЦЯ.
 • ПРОВУЛОК МОСКОВСЬКИЙ - ВІД ПОЧАТКУ ДО КІНЦЯ.
 • ПРОВУЛОК НОВОМОСКОВСЬКИЙ - ВІД ПОЧАТКУ І ДО КІНЦЯ.
 • ВУЛИЦЯ СТОЛЕТОВА - ВІД ПОЧАТКУ І ДО КІНЦЯ.

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В ДНЗ

Додаткових освітніх послуг в закладі дошкільної освіти № 270 немає.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТРУКТУРУ ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

Комунальний заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 270

Дніпровської міської ради

49081, м.Дніпро, пр.Слобожанський, 4 А,

Директор

 Протасовицька Наталія Миколаївна

Прийом громадян: понеділок 09.00-12.00, середа 14.00-17.30

 

Електронна адреса:  [email protected]

Управління освіти департаменту гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

           49000, пр.Д.Яворницького (пр.К.Маркса), 75-а

тел. (056)744-63-14

Заступник директора - начальник управління освіти департаменту гуманітарної

політики Дніпровської міської ради

Салогуб Оксана Володимирівна

Прийом громадян:    понеділок 14.00-18.00

Електронна адреса: [email protected]

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Розклад освітнього процесу по КЗДО № 270 ДМР

на 2020 – 2021 н. р.

ПОНЕДІЛОК

РАННІЙ ВІК

Група № 1 "Дзвіночок" Група № 8 "Зіронька"

9.00 - 9.10

Художньо - естетичний розвиток (музична діяльність)

9.20 - 9.30

Пізнавальний розвиток (ознайомлення з природним довкіллям/

Соціально - моральний розвиток (ознайомлення з соціумом)

9.00 - 9.10

Пізнавальний розвиток

(ознайомлення з природним довкіллям)/

Соціально - моральний розвиток (ознайомлення з соціумом)

9.20 - 9.30

Фізичний розвиток

МОЛОДШИЙ ВІК

Група № 4 "Бджілка" Група № 5 "Ромашка"

9.00 - 9.20

Інтегроване заняття

Мовленнєвий розвиток (звязне мовлення)/

Соціально - моральний розвиток (ознайомлення з соціумом)

9.30 - 9.45

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.00 - 9.20

Інтегроване заняття

Мовленнєвий розвиток

(звязне мовлення)/

Соціально - моральний розвиток

(ознайомлення з соціумом)

9.40 - 9.55

Фізичний розвиток

СЕРЕДНІЙ ВІК

Група № 7 "Капітошка" Група № 6 "Струмочок"

9.00 - 9.25

Інтегроване заняття

Мовленнєвий розвиток (звязне мовлення)/

Соціально - моральний розвиток

(ознайомлення з соціумом)

10.00 - 10.20

Фізичний розвиток

9.00 - 9.25

Інтегроване заняття

Мовленнєвий розвиток

(звязне мовлення)/

Соціально - моральний розвиток

(ознайомлення з соціумом)

9.35 - 9.55

Художньо - естетичний розвиток

(малювання)

 

ІІ половина дня

16.00 - 16.20

Фізичний розвиток

СТАРШИЙ ВІК

Група № 2 "Веселка" Група № 3 "Пташечка"

9.00 - 9.25

Фізичний розвиток

9.35 - 10.00

Мовленнєвий розвиток

(навчання елементів грамоти)

10.10 - 10.35

Англійська мова

9.00 - 9.25

Англійська мова

9.35 - 10.00

Мовленнєвий розвиток

(навчання елементів грамоти)

10.10 - 10.35

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

 

 

 

 

ВІВТОРОК

РАННІЙ ВІК

Група № 1 "Дзвіночок" Група № 8 "Зіронька"

9.00 - 9.10

Фізичний розвиток

9.20 - 9.30

Художньо - естетичний розвиток

(малювання/ ліплення/ аплікація)

9.00 - 9.10

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.20 - 9.30

Художньо - естетичний розвиток 

(малювання/ліплення/аплікація)

 

МОЛОДШИЙ ВІК

Група № 4 "Бджілка" Група № 5 "Ромашка"

9.00 - 9.15

Пізнавальний розвиток

(логіко - математичний розвиток)

9.30 - 9.45

Фізичний розвиток

9.00 - 9.20

І - ІІІ тижд.

Пізнавальний розвиток

(ознайомлення з природним довкіллям)/

ІІ - IV тижд.

Соціально - моральний розвиток

(ознайомлення з соціумом)

9.30 - 9.45

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

СЕРЕДНІЙ ВІК

Група № 6 "Струмочок" Група № 7 "Капітошка"

9.00 - 9.20

Фізичний розвиток

9.30 - 9.50

Пізнавальний розвиток

(логіко - математичний розвиток)

9.00 - 9.20

Соціально - моральний розвиток

(ознайомлення з соціумом)

9.30 - 9.50

Художньо - естетичний розвиток

(малювання)

 

ІІ половина дня

16.00 - 16.20

Фізичний розвиток

 

 

 

СТАРШИЙ ВІК

Група №2 "Веселка" Група № 3 "Пташечка"

9.00 - 9.25

Пізнавальний розвиток

(логіко - математичний розвиток)

9.35 - 10.00

Інтегроване заняття

Мовленнєвий розвиток

(звязне мовлення)/

Соціально - моральний розвиток

(ознайомлення з соціумом)

10.15 - 10.40

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.00 - 9.25

Пізнавальний розвиток

(логіко - математичний розвиток)

9.35 - 10.00

Художньо - естетичний розвиток

(художня література)

10.10 - 10.35

Фізичний розвиток

СЕРЕДА

РАННІЙ ВІК

Група № 1 "Дзвіночок" Група № 8 "Зіронька" 

9.00 - 9.10

Пізнавальний розвиток

(сенсорний розвиток)

9.20 - 9.30

Художньо - естетичний розвиток

(художня література)

9.00 - 9.10

Пізнавальний розвиток

(сенсорний розвиток)

9.25 - 9.35

Фізичний розвиток

(зал)

МОЛОДШИЙ ВІК

Група № 4 "Бджілка" Група № 5 "Ромашка"

9.00 - 9.15

Мовленнєвий розвиток

(звязне мовлення))

9.35 - 9.50

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.00 - 9.15

Фізичний розвиток

9.25 - 9.40

Пізнавальний розвиток

(логіко - математичний розвиток) 

СЕРЕДНІЙ ВІК

Група № 6 "Струмочок" Група № 7 "Капітошка"

9.00 - 9.20

Художньо - естетичний розвиток

(ліплення/аплікація)

10.30 - 10.50

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.00 - 9.20

Пізнавальний розвиток

(логіко - математичний розвиток

10.00 - 10.20

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

СТАРШИЙ ВІК

Група № 2 "Веселка" Група № 3 "Пташечка"

9.00 - 9.30

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.40 - 10.05

Пізнавальний розвиток

(ознайомлення з природним довкіллям)

9.35 - 10.00

Художньо - естетичний розвиток

(ліплення/аплікація)

9.00 - 9.25

Інтегроване заняття

Мовленнєвий розвиток 

(звязне мовлення)/

Соціально - моральний розвиток

(ознайомлення з соціумом)

9.35 - 10.05

Художньо - естетичний розвиток

(ліплення/аплікація)

10.10 - 10.40

Фізичний розвиток

ЧЕТВЕР

РАННІЙ ВІК

Група № 1 "Дзвіночок" Група № 8 "Зіронька"

9.00 - 9.10

Художньо - естетичний розвиток

(художня література)

9.40 - 9.55

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.00 - 9.15

Фізичний розвиток

15.40 - 15.50

Креативний розвиток

(конструктивна діяльність)

 

МОЛОДШИЙ ВІК

Група № 4 "Бджілка" Група № 5 "Ромашка"

9.00 - 9.15

Мовленнєвий розвиток

(звязне мовлення)

9.40 - 10.00

Фізичний розвиток

9.00 - 9.15

Пізнавальний розвиток

(логіко - математичний розвиток)

9.50 - 10.10

Фізичний розвиток

СЕРЕДНІЙ ВІК

Група № 6 "Струмочок" Група № 7 "Капітошка"

9.00 - 9.20

Художньо - естетичний розвиток

(ліплення/аплікація)

10.05 - 10.30

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.00 - 9.20

Художньо - естетичний розвиток

(малювання)

9.30 - 9.50

Соціально - моральний розвиток

(ознайомлення з соціумом)

10.30 - 10.50

Фізичний розвиток

(на свіжому повітрі)

СТАРШИЙ ВІК

Група № 2 "Веселка" Група № 3 "Пташечка"

9.00 - 9.30

Фізичний розвиток

9.40 - 10.05

Мовленнєвий розвиток

(навчання елементів грамоти)

10.15 - 10.40

Художньо - естетичний розвиток

(художня література)

10.50 - 11.15

Англійська мова

9.00 - 9.30

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.40 - 10.05

Англійська мова

10.15 - 10.40

Мовленнєвий розвиток

(навчання елементів грамоти)

 

П'ЯТНИЦЯ

РАННІЙ ВІК

Група № 1 "Дзвіночок" Група № 8 "Зіронька"

9.00 - 9.15

Фізична культура

15.40 - 15.50

Креативний розвиток

(конструктивна діяльність)

9.00 - 9.15

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.25 - 9.40

Художньо - естетичний розвиток

(художня література)

МОЛОДШИЙ ВІК

   
   

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами немає.

 

 

 

 

 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14